Základní informace

Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb  Poděbrady o.p.s. vznikla 25.11.2005 jako navazující organizace na Centrum sociálních a zdravotních služeb zřizované Krajským úřadem Středočeského kraje. V současné době poskytuje sociální služby více než 1300 klientům na území okresu Nymburk ve více než 75 obcích a má zaregistrovány tyto služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služba (viz Registrace).

Kromě registrovaných sociálních služeb je Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady zaregistrováno jako nestátní zdravotnické zařízení a má uzavřeny smlouvy se 6 zdravotními pojišťovnami.

Provázaností obou služeb je společnost schopna zajistit občanům takové podmínky, aby byla zajištěna podpora v jejich samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí s udržením přirozených rodinných, společenských  a přátelských vazeb v souladu s hlavním posláním společnosti.

Historie zajišťování sociálních služeb na okrese Nymburk:

1976 - vznik Pečovatelské služby okresu Nymburk

1992 - Pečovatelská služba okresu Nymburk získává právní subjektivitu jako rozpočtová organizace Okresního úřadu

1993 - změna na příspěvkovou organizaci Okresního úřadu

1995 - otevření 1. denního stacionáře na území okresu Nymburk

2001 - registrace zařízení jako nestátní zdravotnické zařízení, uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, rozšíření sociálních služeb o služby zdravotní

2002 - počátky poskytování asistenční služby a hospicové péče v domácím prostředí klientů

2003 - otevření denního stacionáře v Poděbradech Kluku

2004 - změna organizace na příspěvkovou organizaci Krajského úřadu Středočeského kraje

2005 - založení obecně prospěšné společnosti Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. městem Poděbrady, zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 397

2006 - zavedena Asistenční služba pro zdravotně postižené občany a seniory  v regionu okresu Nymburk

2008 - registrace organizace v Registru poskytovatelů sociálních služeb - pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář a rozšíření o odlehčovací služby pobytové